Wood stove and firewood biomass

Готварски печки на дърва и друга биомаса се използват от 160 милиона домакинства.

Готварски печки на дърва и друга биомаса се използват от 160 милиона домакинства.

Около 19% от глобалното потребление на енергия по света идва от възобновяеми източници, включително около 13% от традиционна биомаса (дърва за огрев и други), главно изгаряна за отопление, а 3,2% – от водноелектрически централи (ВЕЦ).

Въпреки че много от проектите за възобновяема енергия са големомащабни, тя намира приложение и в отдалечени райони, където е трудно да се доставя енергия по обичайния начин. В световен мащаб около 3 million households supplied with electricity from small PV systems. In many places operate small hydropower plants, networking of urban or municipal level.

Over 30 million rural households use for lighting and household biogas, derived from local plants. Готварски печки на дърва и друга биомаса се използват от 160 милиона домакинства.