Готварски печки на дърва и биомаса за огрев

Готварски печки на дърва и друга биомаса се използват от 160 милиона домакинства.

Готварски печки на дърва и друга биомаса се използват от 160 милиона домакинства.

Около 19% от глобалното потребление на енергия по света идва от възобновяеми източници, включително около 13% от традиционна биомаса (дърва за огрев и други), главно изгаряна за отопление, а 3,2% – от водноелектрически централи (ВЕЦ).

Въпреки че много от проектите за възобновяема енергия са големомащабни, тя намира приложение и в отдалечени райони, където е трудно да се доставя енергия по обичайния начин. В световен мащаб около 3 милиона домакинства се снабдяват с електричество от малки фотоволтаични системи. На много места функционират малки водноелектрически централи, свързани в мрежи на селищно или общинско ниво.

Над 30 милиона селски домакинства ползват за осветление и домакински нужди биогаз, извличан от локални инсталации. Готварски печки на дърва и друга биомаса се използват от 160 милиона домакинства.